Què passa si fracciono la prima i no pago el segon venciment?

En el nostre dia a dia ens trobem amb quantitat de clients que, per
diferents raons, ens demanen el fraccionament del pagament de
la prima. I fem aquest fraccionament sense preguntar-nos quines
conseqüències pot tenir fer-ho, en particular, en el cas de la manca
de pagament d’algun dels rebuts.
Començarem per veure si el prenedor de l’assegurança té el dret
de deixar de pagar alguns dels rebuts de l’anualitat completa.
Respecte a això, començarem per l’article 22 de la Llei 50/1980, de
contracte d’assegurança, el qual ens diu que “la duración del contrato
será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo
superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se
prorrogue una o más veces por un período no superior a un año
cada vez”.
És a dir, el període de vigència de la pòlissa està determinat a la
pòlissa i es podrà prorrogar per períodes no superiors a un any,
la qual cosa significa que es pot prorrogar per períodes inferiors a
un any.
Per saber quin és el termini de pròrroga, per tant, haurem d’anar
al condicionat del contracte i veure’n el redactat. Si apareix com a
data d’inici, per exemple, el dia u de gener i com a data de venciment
el dia u de gener de l’any següent, queda clar que el període
de validesa del contracte és d’un any.
Si la data de venciment és inferior a un any, també ho serà el
període de vigència. I això és sempre independent de
la forma de pagament de les primes, que pot ser anual, semestral,
trimestral o mensual, tal com ho corrobora la sentència del Tribunal
Suprem de 22 de març de 1991, que considera que “sobre
la duración del contrato: anual y no trimestral según la póliza de
seguro; esta última expresaba efectivamente ’póliza anual’ con
fecha inicial de vigencia a partir del primer vencimiento (7 de
febrero de 1983), sin que pugne con la unidad del contrato en su
duración anual el hecho de que la prima, por comodidad o facilidad
de pago, se dividiera en períodos trimestrales”.
No cal, doncs, confondre període de vigència del contracte d’assegurança
amb la forma, fraccionada o no, del pagament de la prima
d’aquest període de vigència.
En resum, si a la pòlissa apareix com a període de vigència un any
i pagament de la prima fraccionat, el prenedor de l’assegurança
té l’obligació d’abonar tots els rebuts que corresponguin a aquest
període, ja que, no ho oblidem, el pagament de la prima de l’assegurança
es fa de forma anticipada (article primer de la Llei
50/1980).
Què passa si es deixa de pagar una de les primes fraccionades?
En primer lloc, recordem que l’article 15 de la Llei de contracte
d’assegurança afirma que “en caso de falta de pago de una de
las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida
un mes después del día de su vencimiento”.
Queda clar, doncs, que si ha transcorregut un mes des del
venciment de la prima i no ha estat abonada a l’entitat asseguradora,
el contracte d’assegurança queda en suspens i, per tant, ja
no es pot aplicar en cas de sinis14 nformació col·legial d
tre, i aquesta entitat queda alliberada dels seus compromisos.
També cal recordar que aquest mateix article assenyala que
l’assegurador té dret a “exigir el pago de la prima debida en vía
ejecutiva con base en la póliza”.
De tota manera, cal subratllar que el Tribunal Suprem, basant-se en
el punt 4 de l’article 3r de l’Ordre de 22 d’octubre de 1982, ha
considerat que aquesta norma “trata de evitar que al no ser presentado
el recibo al cobro en el domicilio del obligado al pago,
pueda pasar inadvertido el hecho de la presentación y no atención
del efecto, con la consecuencia de que el asegurado pierde la cobertura
pactada, se impone a la aseguradora una obligación encaminada
a patentizar que la falta de pago de la prima se debe a
una voluntad contumaz de impago y no a una posible negligencia.
Al omitir la aseguradora el cumplimiento de esa obligación de
notificar el impago de la prima, el asegurado no ha tenido ocasión
de ponerse al día en el pago de la misma, por lo que, atendido el
tenor de la citada orden y la cláusula misma transcrita, no cabe
sino entender que el contrato no puede ser unilateralmente
rescindido por la aseguradora, encontrándose vigente al tiempo
de ocurrir el siniestro” (Sentència de 16.05.2005, ponent José
Almagro Noseta).
Recordem que aquest punt 4 ens deia que “si se pacta la domiciliación
bancaria de los recibos de prima la póliza deberá establecer
las siguientes normas:

– El obligado al pago de la prima entregará a la Entidad carta dirigida
al establecimiento bancario o Caja de Ahorros dando la orden
oportuna al efecto.
– La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que intentando
el cobro dentro del plazo de gracia de un mes previsto
en la Ley de Contrato de Seguro no existiesen fondos suficientes
en la cuenta del obligado a pagarla.
En este caso, el asegurador notificará al asegurado que
tiene el recibo a su disposición en el domicilio de la Entidad aseguradora,
y el asegurado vendrá obligado a satisfacer la prima en
dicho domicilio.
– Si la Entidad dejase transcurrir el plazo de gracia sin presentar
el recibo al cobro, y al hacerlo no existiesen fondos suficientes en
la cuenta aquélla deberá notificar tal hecho al obligado a pagar la
prima, por carta certificada o un medio indubitado, concediéndole
nuevo plazo de un mes para que comunique al asegurador la forma
en que satisfará su importe.
Este plazo se computará desde la recepción de la expresada carta o
notificación en el último domicilio comunicado al asegurador”.
El que passa és que el punt 4 de l’article 3r d’aquesta Ordre va ser
derogat per la Llei 30/1995, d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades (LOSSP), i no ha estat substituït per cap altra
normativa específica.
De tota manera, si el Tribunal Suprem encara el té en compte en
una sentència de l’any 2005, vol dir el seu esperit no ha quedat
cancel·lat del tot.
De tot el que hem vist, podem treure les conclusions següents:
– No s’ha de confondre període de validesa d’una assegurança
amb la forma de pagament.
– En cas de manca de pagament d’una de les primes fraccionades
serà d’aplicació l’article 15è de la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança.
– D’acord amb la sentència del Tribunal Suprem, l’entitat asseguradora
està obligada a avisar de forma fefaent el prenedor d
l’assegurança de la manca de pagament de les primes. En cas
contrari, haurà de fer-se càrrec de les conseqüències de qualsevol
sinistre sobrevingut en el període de validesa de l’assegurança.

Ricard Llapart Martín

Actuari d’assegurances
Assessor tècnic del Col·legi
de Mediadors d’Assegurances de
Girona

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>